a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Kapitalforvaltning

Industrifinans Kapitalforvaltning er en uavhengig rådgiver som baserer sin investeringsfilosofi på langsiktighet, kvalitet og verdi.

Tillit gjennom mennesker og prestasjoner

Vår vurdering av investeringer er basert på grundig analyse av fundamentale forhold hvor nøkternhet, rasjonalitet og sunn fornuft tillegges mest vekt. Vi skal forstå verdiskapingsdriverne i alle investeringer vi gjør.

Trygg og effektiv forvaltning

Åpenhet om muligheter og trusler sikrer kunden innsikt i og tillit til beslutninger.

Systemer av høy kvalitet sikrer kostnadseffektive prosesser og prosedyrer. Kostnader spiser av avkastningen; derfor bør de ikke være høyere enn nødvendig.

I Industrifinans har vi gleden av å kombinere lang erfaring med kostnadseffektiv teknologi, noe som gir konkurransekraft.

Industrifinans står fritt til å anbefale de løsninger som tjener kunden best.

– Trygg og effektiv forvaltning

Tjenester

En tjeneste har ingen mening såfremt den ikke skaper verdi for kunden. Våre tjenester speiler derfor kundenes behov.

Våre kunder er langsiktige og tenker på hvordan verden kan utvikle seg videre på bærekraftig vis. De vil utvikle og bevare det som er verdifullt og som har en fremtid.

Industrifinans utarbeider sammen med kunden en helhetlig investeringsplan som omfatter all vesentlig informasjon som skal bidra til å kunne innfri kundens investeringsmål. Industrifinans har erfaring og kunnskap til å være en langsiktig samarbeidspartner innen kapitalforvaltning.

–  Langsiktige investeringer

Aktivaallokering

En investor står overfor tre hovedbeslutninger når det skal etableres en investeringsplan: Hvilke aktivaklasser skal det investeres i, hvor stor andel av kapitalen skal plasseres i hver aktivaklasse og når skal den relative andelen endres.

Alle ønsker i utgangspunktet høy avkastning og lav risiko. Det er derfor viktig at det skapes realistiske forventninger til avkastning og risiko innen hver aktivaklasse.

Vellykket aktivaallokering krever systematikk og disiplin av den som utfører oppgaven.

– Systematisk allokering

Filosofi og prosess forvaltervalg

Vi baserer våre valg av forvaltere på en grundig prosess med tre bærebjelker; kvantitativ analyse av forvaltningsresultater, kvalitativ analyse av forvaltningsteamet og en analyse av motpartsrisiko.

Først analyseres et univers av forvaltere innen en aktivaklasse basert på historiske avkastningsresultater. Deretter møter vi de utvalgte forvalterne hvor vi analyserer forvaltningsfilosofi, investeringsprosess og forvaltningsteam. Vi søker å finne genuin dyktighet som kan skape gode resultater også fremover. Endringer i organisasjon eller størrelse på forvaltningskapital kan skape endrede forutsetninger for å skape resultater.

Det er avgjørende at forvalterne har vist at de kan skape gode resultater under ulike markedsforhold. Vi er opptatt av at forvalter er i et profesjonelt selskap som er solid og som følger lover og regler.

Rapportering og administrasjon

Korrekt, helhetlig og relevant porteføljerapportering av alle investeringer er en forutsetning for å evaluere og måle avkastning over tid.

Administrasjon av endringer og tilpasninger i investeringsporteføljen er ofte ressurskrevende og krever nøyaktighet i utførelse.

En samlet oversikt over alle finansaktiva gir et bedre grunnlag for gode beslutninger og gjør det enklere å følge utviklingen.

Innsikt

Initiativ

Integritet

Tillatelse til å yte følgende investeringstjenester:

Industrifinans Kapitalforvaltning AS har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr.:

1. mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2 (1),

4. porteføljeforvaltning som definert i § 2-3 (3),

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-3 (4).

Industrifinans Kapitalforvaltning AS har tillatelse til å yte følgende tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1) nr.:

  1. oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter på kunders vegne, inkludert forvaltning av kontanter og sikkerhetstillelse, samt andre forvaltningstjenester.
  1. rådgivning om foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak.
  1. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.

Forvaltningshonorarer avtales individuelt med hver enkelt kunde etter et likebehandlingsprinsipp, og er uavhengig av priser på underliggende fond. I henhold til verdipapirforskriften § 10-14 er vi pålagt å legge ut følgende lenke.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Månedsbrev

Industrifinans Kapitalforvaltning utarbeider hver måned et månedsbrev.

Månedsbrevet er en kort oppsummering av de viktigste hendelser innenfor makro og utviklingen i aksje- og rentemarkedet.