VPS

Industrifinans Kapitalforvaltning As

Nøkkel i dør

Vår vurdering av investeringer er basert på grundig analyse av fundamentale forhold hvor nøkternhet, rasjonalitet og sunn fornuft tillegges mest vekt. Vi skal forstå verdiskapingsdriverne i alle investeringer vi gjør.

Prisen som betales er viktigste faktor for fremtidig avkastning. Aktiva som kjøpes meget dyrt gir nesten uten unntak dårlig avkastning. Kvalitet og stabilitet i løpende avkastning undervurderes for ofte. Evnen til å kunne predikere en lang og voksende kontantstrøm, er et avgjørende element i en vellykket investeringsbeslutning. Kostnader knyttet til forvaltningen er viktige for investors avkastning.

Trygg og effektiv forvaltning

Åpenhet om muligheter og trusler sikrer kunden innsikt i og tillit til beslutninger.

Nye systemer sikrer kostnadseffektive prosesser og prosedyrer. Kostnader spiser av avkastningen; derfor bør de ikke være høyere enn nødvendig. Enkle løsninger er ofte rimelige og gode løsninger.

I Industrifinans har vi gleden av å kombinere lang erfaring med kostnadseffektiv teknologi, noe som gir konkurransekraft.

Industrifinans står fritt til å tilby de løsninger som tjener kunden best.

Utsikt

Tjenester

Et produkt eller en tjeneste har ingen mening såfremt den ikke skaper verdi for en kunde. Våre tjenester speiler derfor kundenes behov.

Østbanen

Våre kunder er langsiktige, de tenker også på neste generasjon og hvordan verden kan utvikle seg videre på bærekraftig vis. De vil utvikle og bevare det som er verdifullt og som har en fremtid.

I Industrifinans bistår vi våre kunder i arbeidet med å utvikle og bevare den kapitalen som gir våre kunder trygghet og muligheten for å velge det som er viktig for dem.

Industrifinans utarbeider sammen med kunden en helhetlig investeringsplan som omfatter all vesentlig informasjon som skal bidra til å kunne innfri kundens investeringsmål.  Industrifinans har nødvendig erfaring og kunnskap knyttet til vurderinger av hensiktsmessig selskapsstruktur, skatteforhold, generasjonsskifte, arv eller verdivurderinger.

Aktivaallokering

En investor står overfor tre hovedbeslutninger: Hvilke aktivaklasser skal det investeres i, hvor stor andel av kapitalen skal plasseres i hver aktivaklasse, og når skal den relative andelen endres.

Alle ønsker i utgangspunktet høy avkastning og lav risiko. Det er derfor viktig at det skapes realistiske forventninger til avkastning og risiko innen hver aktivaklasse. Porteføljen må ha tilstrekkelig diversifisering både mellom aktivaklasser og innenfor aktivaklassene.

En aktivaklasses fremtidige avkastning bestemmes i høy grad av om aktivaklassen fremstår som dyr eller billig på investeringstidspunktet. Det er derfor naturlig å øke eller redusere eksponeringen i porteføljen mot en aktivaklasse når den blir uforholdsmessig billig eller dyr. I tillegg til verdsettelse er endringer i likviditet og markedspsykologi viktige faktorer som er med på å bestemme når markedstrendene snur.

Vellykket aktivaallokering krever systematikk og disiplin av den som utfører oppgaven.

Ringebu stavkirke vegg

Filosofi og prosess forvaltervalg

Vi baserer våre valg av forvaltere på en grundig prosess med tre bærebjelker; kvantitativ analyse av forvaltningsresultater, kvalitativ analyse forvaltningsteamet og en analyse av motpartsrisiko.

Først analyseres alle forvaltere innen en aktivaklasse basert på historiske avkastningsresultater hvor formålet er å plukke ut de beste. Deretter møter vi de utvalgte forvalterne hvor vi analyserer forvaltningsfilosofi, investeringsprosess og forvaltningsteam. Vi søker å finne genuin dyktighet som kan skape gode resultater også fremover. Endringer i organisasjon eller størrelse på forvaltningskapital kan skape endrede forutsetninger for å skape resultater.

Det er avgjørende at forvalterne har vist at de kan skape gode resultater under ulike markedsforhold. Vi er opptatt av at forvalter er i et profesjonelt selskap som er solid og som følger lover og regler på førsteklasses vis.

Rapportering og administrasjon

Korrekt, helhetlig og relevant porteføljerapportering av alle investeringer er en forutsetning for å evaluere og måle avkastning over tid.

Administrasjon av endringer og tilpasninger i investeringsporteføljen er ofte ressurskrevende og krever nøyaktighet i utførelse.

Innsikt i og erfaring med verdipapirtransaksjoner er grunnleggende for å tilby ledende rapportering og måling av avkastning. Gjennomsiktig, enkel og åpen rapporteringsstruktur sikrer investors interesser og innsikt i alle investeringer. En samlet oversikt over alle finansaktiva gir et bedre grunnlag for gode beslutninger, det gjør det også enklere å følge utviklingen.

Juridiske og selskapsrettslige tjenester

Industrifinans har lang erfaring knyttet til vurderinger av selskapsstruktur, skatteforhold, generasjonsskifte og verdivurderinger.

Stavkirke detaljer

Utførelse av selvangivelse, stiftelse og opprettelse av selskap, klagebistand, opprettelse av testament, ektepakt og lignende løses gjennom vårt nettverk av rådgivere med juridisk eller regnskapsmessig kompetanse.

Industrifinans har lang erfaring med å bistå kunden i å løse slike oppgaver på tvers av fagområdene.

Tillatelse til å yte investeringstjenester

Industrifinans Kapitalforvaltning AS har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr.:

1. mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2 (1),

4. aktiv forvaltning som definert i § 2-3 (3),

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-3 (4).

Industrifinans Kapitalforvaltning AS har tillatelse til å yte følgende tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1) nr.:

1. oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter på kunders vegne, inkludert forvaltning av kontanter og sikkerhetstillelse, samt andre forvaltningstjenester,

5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.

Tillatelsen vår er tilgjengelig i konsesjonsregisteret til Finanstilsynet.

Regulatorisk informasjon

Forvaltningshonorarer avtales individuelt med hver enkelt kunde etter et likebehandlingsprinsipp, og er uavhengig av priser på underliggende fond. I henhold til verdipapirforskriften § 10-14 er vi pålagt å legge ut følgende lenke. Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.

Årsregnskap

Årsregnskap 2018

Styret og daglig ledelse

Arild Orgland (Styrets leder)
Truls Holthe
Paul Høiness
Mads Agerup

Knut Jorde er daglig leder i Industrifinans Kapitalforvaltning AS

Markedsbrev

Industrifinans Kapitalforvaltning utarbeider hver måned et månedsbrev.

Månedsbrevet er en del av vår investorrapport som går til våre investorer. Det tar for seg en kort oppsummering av de viktigste hendelser innenfor makro og utviklingen i aksje- og rentemarkedet.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Kundeinformasjon