VPS

Industrifinans Direkte Investeringer AS

Eiendom er en aktivaklasse som på bakgrunn av sine egenskaper har en naturlig plass i de fleste porteføljer.

Eiendom er en aktivaklasse med mange segmenter. Næringseiendom er ulik boligeiendom og kombinasjonsbygg, eiendomsutvikling og festetomter er egne nisjer. Leietaker- og kontraktsprofil er sentralt i risikoanalysen. Eiendommer som har god beliggenhet i forhold til sitt bruksområde er mer attraktive, på samme måte som teknisk standard og driftseffektivitet betyr mye for langsiktig avkastning. Vurdering av kontantstrøm, finansieringsstruktur og driftskostnader krever kunnskap og lang erfaring. En lang leiekontrakt og riktig finansieringsstruktur sikrer forutsigbar kontantstrøm. Innsikt og erfaring med verdiutvikling etter at leiekontrakten utløper er viktig.

Industrifinans har betydelig bredde og dybde i sin eiendomskompetanse. Erfaringen dekker blant annet ulike eiendomstyper, investeringsanalyse, kjøp og salg, kontraktsforhandling og eiendomsdrift. Spesifikke krav til eiendommen, selskapsform og finansiering kan være avgjørende forutsetninger for organiseringen av eiendomsinvesteringen. Innsikt i skattemessige vurderinger eller juridiske forhold knyttet til aktivaklassen kan bety mye for muligheten til å gjøre en god investering på sikt.

Andre direkte investeringer

Andre direkte investeringer er kraftverk, sol- og vindparker, infrastruktur og skog.

Svalbard Flyplass

Investeringene kjennetegnes ofte av lange kontantstrømmer med ulik grad av risiko knyttet til definerte enkeltfaktorer. Aktivaene gir ofte inflasjonsskjerming. De fleste gir løpende avkastning.

Det krever innsikt å avgjøre hvor attraktiv en investering er. Faktorer som prisrisiko, investerings- og vedlikeholdskostnader, samt finansieringsstruktur må vurderes. I Industrifinans vet vi hva vi skal se etter og hva vi skal unngå. Erfaring gir innsikt og kompetanse.

Finansiell rådgivning

Mange av våre kunder realiserer eller kjøper realaktiva. Mest utbredt er transaksjoner innen eiendom.

I disse transaksjonene kan Industrifinans bistå i hele prosessen. Innsikt og flere tiårs erfaring med store, komplekse transaksjoner og gjennomføring av prosesser, skaper trygghet og grunnlag for gode beslutninger.

Industrifinans utfører oppdrag knyttet til eiendomsselskaper eller kjøp og salg av annen type virksomhet. Industrifinans har lang erfaring med finansiell rådgivning. Vår innsikt og integritet gir trygghet for eier. Rådgiving knyttet til verdivurdering og kapitalstruktur er verdiøkende for investor.

Kran

Forvaltning og administrasjon

Industrifinans representerer og bistår våre kunder i alle faser av prosesser knyttet til enkelteiendommer og eiendomsporteføljer.

Stolben

Industrifinans er forretningsfører for investeringsselskaper. Forvaltning og driftsoppfølging fordrer erfaring og forståelse av verdiskaping for de aktivaklasser som inngår i investeringsporteføljen.

Regnskap og revisjon koordineres gjennom Industrifinans, men håndteres etter avtale med investorer hos egnet samarbeidspart.

 

Tillatelse til å yte investeringstjenester

Industrifinans Direkte Investeringer AS har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr.:

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2

2. utførelse av ordre på vegne av kunde

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-4 (1)

6. plassering av tilbud eller emisjon; garantistillelse for fulltegning av tilbud eller emisjon

Industrifinans Direkte Investeringer AS har tillatelse til å yte følgende tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (2) nr.:

3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak

5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

6. tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti

Tillatelsen vår er tilgjengelig i konsesjonsregisteret til Finanstilsynet.

Årsregnskap

Årsregnskap 2018

Ansvarlig kapital 2018

Styret

Mads Agerup (Styrets leder)
Morten Kollstrøm
Hilde Vik Matre
Arild Orgland
Arvid Sveen

Trygve Valeur Botnen er daglig leder i Industrifinans Direkte Investeringer AS

 

English translations: