a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Eiendom

Tillit gjennom mennesker og prestasjoner

Eiendom er en aktivaklasse som på bakgrunn av sine egenskaper har en naturlig plass i de fleste porteføljer.

Eiendom er en aktivaklasse med mange segmenter. Eiendommer som har god beliggenhet i forhold til sitt bruksområde er mer attraktive, på samme måte som teknisk standard og driftseffektivitet betyr mye for langsiktig avkastning. Vurdering av kontantstrøm, finansieringsstruktur og driftskostnader krever kunnskap og lang erfaring. En lang leiekontrakt og riktig finansieringsstruktur sikrer forutsigbar kontantstrøm, men innsikt og erfaring med verdiutvikling etter at leiekontrakten utløper er viktig.

– Vi har innsikt i andre direkte investeringer

Karakteristika

Investeringene kjennetegnes ofte av lange kontantstrømmer med ulik grad av risiko knyttet til definerte enkeltfaktorer. Aktivaene gir ofte inflasjonsskjerming. De fleste gir løpende avkastning.

Det krever innsikt å avgjøre hvor attraktiv en investering er. Faktorer som utleie- og prisrisiko, investerings- og vedlikeholdskostnader, samt finansieringsstruktur må vurderes. I Industrifinans vet vi hva vi skal se etter og hva vi skal unngå. Erfaring gir innsikt og kompetanse.

Finansiell rådgivning

Mange av våre kunder realiserer eller kjøper realaktiva. Mest utbredt er transaksjoner innen eiendom.

I disse transaksjonene kan Industrifinans bistå i hele prosessen. Innsikt og flere tiårs erfaring med store, komplekse transaksjoner og gjennomføring av prosesser, skaper trygghet og grunnlag for gode beslutninger.

Industrifinans Eiendom utfører oppdrag knyttet til eiendomsselskap. Vår innsikt og integritet gir trygghet for eier. Rådgiving knyttet til verdivurdering og kapitalstruktur er verdiøkende for investor.

Forvaltning og administrasjon

Forvaltning og driftsoppfølging fordrer erfaring og forståelse av verdiskaping for de aktivaklasser som inngår i investeringsporteføljen. Gjennom datterselskapene Industrifinans Direkte Investeringer AS, Industrifinans AIF-forvalter AS og Industrifinans Forretningsførsel AS representerer og bistår Industrifinans Eiendom AS våre kunder i alle faser av prosesser knyttet til enkelteiendommer og eiendomsporteføljer.

Industrifinans Forretningsførsel kan være forretningsfører for investeringsselskaper. 

Regnskap og revisjon koordineres gjennom Industrifinans, men håndteres etter avtale med investorer hos egnet samarbeidspart.

Industrifinans Direkte Investeringer AS

Industrifinans Direkte Investeringer AS har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr.:

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2

2. utførelse av ordre på vegne av kunde

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-4 (1)

7. Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti. 

Industrifinans Direkte Investeringer AS yter ikke uavhengig investeringsrådgivning.

Industrifinans Direkte Investeringer AS har tillatelse til å yte følgende tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven §2-6 (1) nr.:

3. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak

5. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

6. tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti

Tillatelsen vår er tilgjengelig i virksomhetsregisteret til Finanstilsynet.

 

Industrifinans AIF-forvalter AS 

Industrifinans AIF-forvalter AS har tillatelse til forvaltning av alternative investeringsfond, jf. aifl. § 2-2 første ledd.
Tillatelsen er begrenset til forvaltning av eiendomsfond, jf. aifl. § 2-4 femte ledd.