a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Bærekraft

Tillit skapes gjennom mennesker og prestasjoner. Denne tilliten skapes i en ramme av en bærekraftig forretningsmodell med fokus på å være personlig, inspirerende, transparent og langsiktig.

  • Vår virksomhet skal være bærekraftig for ansatte og samfunn.
  • Bærekraft er naturlig knyttet til vår kvalitetsorienterte investeringsfilosofi.
  • Vi skreddersyr kundespesifikke tilnærminger til bærekraft i investeringsporteføljen.

Bærekraft for kunder, ansatte og samfunn

Industrifinans ønsker å tilby produkter og tjenester som er hensiktsmessige og verdiskapende for våre kunder i et langsiktig perspektiv. 

Menneskene hos Industrifinans er selskapets viktigste ressurs. Vi søker å være en god arbeidsgiver ved å legge til rette for gode arbeidsforhold. Industrifinans ønsker at alle ansatte skal ha de beste forutsetningene for å lykkes og trives i selskapet. I tillegg jobber vi for å oppnå en god balanse i kjønn og alder på alle nivåer i selskapet. 

Industrifinans støtter aktivt bærekraftige og samfunnsnyttige formål. Hvert år gir vi julegave til en veldedig organisasjon som vi ønsker å støtte. I tillegg deler vi årlig ut stipend til et idrettstalent i forbindelse med Bislett Games. 

– Bærekraftig for ansatte og samfunn

Bærekraft i en kvalitetsorientert investeringsfilosofi

Miljøansvar, sosialt ansvar og god selskapsstyring (ESG) er naturlig knyttet til Industrifinans sin kvalitetsorienterte investeringsfilosofi. Vi søker å finne forvaltere som investerer i selskaper med bærekraftige forretningsmodeller. I våre investeringsbeslutninger integrerer vi ESG ved at vi analyserer og har en dialog med forvalterne hva angår ESG i bred forstand. 

I våre møter med forvaltere får vi løpende oppdatering på deres arbeid innen bærekraft. I tillegg krever vi full åpenhet om forvalternes porteføljer. Som forvalter av våre kunders kapital anser vi det som viktig å vite hva kundene eier. Vi benytter MSCI ESG, Bloomberg og andre analyseverktøy til å gjøre full gjennomlysning av porteføljene på sektor- og selskapsnivå. Dermed kan vi også foreta vurderinger av porteføljenes ESG-profil. 

– Kvalitetsorientert investeringsfilosofi

Vi oppfordrer forvaltere til å signere den FN støttede organisasjonen PRIs (Principles for Responsible Investments) prinsipper for ansvarlige investeringer dersom de ikke allerede har gjort det. I tillegg har vi et bevisst forhold til hvilke fond som velger å følge de etiske vurderinger som Etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) kommer frem til. 

Vi ønsker at forvaltere følger anbefalingen til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) eller tilsvarende internasjonale standarder. Et viktig fokus innen aktivt eierskap innebærer å delta på generalforsamling og stemme for de aksjene fondet eier. 

Integrering av bærekraftsrisiko

Vi tror at bevissthet rundt ESG vil bidra til god verdiskapning i selskapene over tid. Manglende bevissthet rundt disse faktorene er ikke nødvendigvis en kostnad på kort sikt, men vil kunne representere skjulte forpliktelser som svekker omdømme og trygghet for framtidig inntjening.  

Porteføljeforvaltning 

Bærekraftsrisiko integreres i investeringsprosessen gjennom dialog med forvaltere rundt deres prosesser for vurdering av ESG-relaterte hensyn ved fondets investeringer. Industrifinans forventer at våre foretrukne forvaltere følger opp porteføljeselskapene som våre kunder er eksponert mot gjennom fondets investeringer, og at denne oppfølgingen inkluderer hensyn til bærekraftsaspekter for selskapene i porteføljen.  

Selskapet benytter en egenutviklet fondsdatabase hvor relevante bærekraftsopplysninger registreres for alle fond og forvaltere som vurderes. For våre foretrukne fond skrives et fondsnotat med et eget kapittel som gir en mer detaljert beskrivelse av fondets tilnærming til bærekraft. Som en del av den løpende oppfølgingen av våre foretrukne forvaltere, utarbeides en kvartalsvis bærekraftsanalyse for alle fond som inngår i Selskapets seleksjon. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre fondsdatabasen og egne bærekraftsanalyser.  

Valg av forvaltere og fond er basert på en helhetlig vurdering av flere kriterier, deriblant også fondets tilnærming til bærekraft. Det er ingen definerte grenseverdier for disse kriteriene, da kvaliteten på bærekraftsrelatert data og tilhørende rapportering på selskaps- og fondsnivå kan oppleves som mangelfull. 

Investeringsrådgivning 

Bærekraftsrisiko integreres i investeringsrådgivningen ved at Selskapets rådgivere har tilgang til bærekraftsanalyser utarbeidet av investeringsavdelingen, innhentede bærekraftsopplysninger fra forvaltere, samt annen bærekraftsdata fra tredjepartsleverandører. For kunder med spesifikke ønsker knyttet til bærekraftige investeringer, vil rådgivningen tilpasses og det skal så langt det lar seg gjøre finnes løsninger som møter kundens behov. 

Integrering av bærekraftsrisiko etter kunders behov 

Hvordan bærekraftsrisiko integreres i investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning avhenger av kundens behov. Industrifinans utarbeider sammen med kunden en helhetlig investeringsplan som resulterer i diskresjonære porteføljer bestående hovedsakelig av fond. Under denne prosessen kartlegges eventuelle bærekraftspreferanser, og porteføljene grupperes i følgende kategorier: 

Bærekraftsprofil 1: Ingen preferanser knyttet til bærekraft. Porteføljen følger Industrifinans sin standard tilnærming til bærekraft som benyttes for vår anbefalte modellportefølje.
Bærekraftsprofil 2: Generell preferanse om mer bærekraft. Kunden ønsker å benytte Industrifinans sin seleksjon av fond som fremmer bærekraftige egenskaper med et bredt fokus på bærekraft. Industrifinans kaller vår standard løsning for disse aktivaklassene «mer bærekraft».
Bærekraftsprofil 3: Kundespesifikk tilnærming til bærekraft. Kunden har særskilte preferanser knyttet til bærekraft som krever kundespesifikke løsninger.

For porteføljer med bærekraftsprofil 1 og 2 integreres bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger/rådgivning på samme måte som på foretaksnivå, som beskrevet i avsnittene ovenfor. For porteføljer med bærekraftsprofil 3, tilpasses metoden for integrering av bærekraftsrisiko så langt det lar seg gjøre etter kundens behov. Kriterier for forvaltningen og prosedyre for oppfølging av porteføljen beskrives i investeringsplanen som utarbeides i samarbeid med kunden. 

Kundespesifikk tilnærming til bærekraft

Vi har stor respekt for våre kunder og legger først og fremst vekt på å forstå kundenes verdier og mål. Vi søker å være en god diskusjonspartner og kan tilpasse kundenes porteføljer etter hvilke ESG-kriterier som kunden legger til grunn for forvaltningen. Vi kan også hjelpe våre kunder med å bestemme hvilken tilnærming til bærekraft som best passer med deres overbevisning. I samarbeid med den enkelte kunde kan vi med våre verktøy, analyse og transparens, skreddersy en ESG-løsning etter kundens ønsker og behov.

De viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer

EU har definert standardiserte bærekraftsfaktorer som skal måle om aktuelle investeringer har negative konsekvenser for de samme bærekraftsfaktorene. Eksempler på slike bærekraftsfaktorer er klimagassutslipp, avfallsproduksjon, kjønnsbalanse i styrer, og biodiversitet. For å hensynta de viktigste negative konsekvensene investeringer kan ha for bærekraftsfaktorer, må investorer rapportere på de standardiserte bærekraftsindikatorene og iverksette tiltak for å redusere negative effekter av investeringene. Slike tiltak kan føre til tilpasninger av porteføljen for å redusere de negative konsekvenser. 

Ingen hensyn til de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer på foretaksnivå 

Industrifinans har foreløpig valgt å ikke hensynta de viktigste negative konsekvensene på bærekraftsfaktorer på foretaksnivå. Vi forvalter diskresjonære porteføljer og har kunder med ulike bærekraftspreferanser. Negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer er ikke nødvendigvis relevant for alle kundeporteføljer under vår forvaltning. Det har også vært en utfordring med manglende rapportering av bærekraftsdata eller lav datakvalitet, spesielt for mindre selskaper og selskaper som ikke er underlagt regelverk for rapportering av bærekraftsopplysninger. Industrifinans vil revurdere avgjørelsen om å ikke hensynta de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer på foretaksnivå når dekningsgraden og kvaliteten av bærekraftsdata vurderes som tilfredsstillende.  

Hensyn til de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer etter kunders preferanser 

Vi tilpasser forvaltningen i henhold til kundenes preferanser. De viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer som følge av investeringsbeslutninger vil kunne hensyntas for de porteføljene der kunden ønsker det. Retningslinjer og prosesser som anvendes i disse vurderingene defineres i samråd med våre kunder. Eksempler på tiltak kan være kriterier for valg av forvaltere, eksklusjonskriterier og/eller aktivt eierskap.  

I oppfølgingen av porteføljene benytter vi tilgjengelig data fra fondsforvaltere for å rapportere på de standardiserte bærekraftsindikatorene. Vi gjør oppmerksom på problemstillinger knyttet til datakvalitet og manglende rapportering av bærekraftsopplysninger. En eventuell preferanse om å hensynta de viktigste negative konsekvensene for bærekraftsfaktorer vil søkes å oppnås over tid i tråd med at dekningsgraden og kvaliteten på fondsrapporterte tall økes. 

Søker å være løpende oppdatert

Vi søker å være løpende oppdatert på beste internasjonale praksis og følger utviklingen i anbefalinger og standardutvikling. Sentrale retningslinjer er Prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), FNs Global Compact og FNs bærekraftsmål. 

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Loven om bærekraftig finans omfatter Offentliggjøringsforordningen og TaksonomiforordningenOffentliggjøringsforordningen, eller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) på engelsk, er et nytt sett av bærekraftsregler i EU. SFDR vil bidra til å kanalisere kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer ved å øke åpenhet rundt bærekraft for fond og andre finansielle produkter. Investorer kan foreta en mer effektiv sammenligning av fond og andre finansielle produkter blant annet ved at regelverket definerer begrepet «bærekraftig investering» og harmoniserer rapportering. SFDR øker informasjonen som er tilgjengelig om hvordan bærekraftsrisiko er integrert i investeringsvurderingene. 

SFDR stiller krav til rapportering både for Industrifinans Kapitalforvaltning og porteføljene vi yter investeringstjenester for. Regelverket introduserer blant annet tre klassifiseringskategorier med respektive rapporteringskrav som beskrevet i SFDR artikkel 6, 8, og 9. For en fondsforvalter betyr dette at de må klassifisere sine fond i henhold til artikkel 6, 8, eller 9 og oppfylle de tilhørende rapporteringskravene: 

Artikkel 9:
Fond som opplyser å ha bærekraftige investeringer som formål, er underlagt rapporteringskravene som beskrevet i SFDR artikkel 9. Disse fondene er ofte kalt «Artikkel 9 fond».

Artikkel 8:
Fond som opplyser at de fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper og investerer i selskaper med god selskapsstyring, er underlagt rapporteringskravene som beskrevet i SFDR artikkel 8. Disse fondene blir ofte kalt «Artikkel 8 fond».

Artikkel 6:
Fond som ikke opplyser at de fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper og ikke har bærekraftige investeringer som formål, blir klassifisert som artikkel 6 fond. Disse fondene er underlagt mer begrensede rapporteringskrav. Disse fondene blir ofte kalt «Artikkel 6 fond» eller «Andre fond».

Godtgjørelse 

Styret har vedtatt instruks om godtgjørelse. Formålet med instruksen er å etablere en godtgjørelsesordning for hele Selskapet som skal bidra til å fremme god styring og kontroll med Selskapets virksomhet og risiko, motvirke for høy risikotaking, og bidra til å unngå interessekonflikter. Forholdet mellom fastlønn og bonus skal være balansert. 

Selskapets internrevisor gjennomfører årlig en uavhengig kontroll av Selskapets godtgjørelsesordning, samt etterlevelsen av denne, og rapporterer direkte til Selskapets styre. 

Selskapet vurderer at godtgjørelsesordningen er forenlig med integrering av bærekraftsrisikoer da den bidrar til god selskapsstyring og rettferdig behandling av ansatte og kunder. 

Bærekraftsrelaterte opplysninger