a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Bærekraft

Tillit skapes gjennom mennesker og prestasjoner. Denne tilliten skapes i en ramme av en bærekraftig forretningsmodell med fokus på å være personlig, inspirerende, transparent og langsiktig.

  • Vår virksomhet skal være bærekraftig for ansatte og samfunn.
  • Bærekraft er naturlig knyttet til vår kvalitetsorienterte investeringsfilosofi.
  • Vi skreddersyr kundespesifikke tilnærminger til bærekraft i investeringsporteføljen.

Bærekraft for kunder, ansatte og samfunn

Industrifinans ønsker å tilby produkter og tjenester som er hensiktsmessige og verdiskapende for våre kunder i et langsiktig perspektiv.
Menneskene hos Industrifinans er selskapets viktigste ressurs. Vi søker å være en god arbeidsgiver ved å legge til rette for gode arbeidsforhold. Industrifinans ønsker at alle ansatte skal ha de beste forutsetningene for å lykkes og trives i selskapet. I tillegg jobber vi for å oppnå en god balanse i kjønn og alder på alle nivåer i selskapet.

Industrifinans støtter aktivt bærekraftige og samfunnsnyttige formål. Hvert år gir vi julegave til en veldedig organisasjon som vi ønsker å støtte. I tillegg deler vi årlig ut stipend til et idrettstalent i forbindelse med Bislett Games.

Bærekraftsvurderinger er en integrert del av forretningsprosessene til Industrifinans i forhold til kunder, leverandører, egen organisasjon og øvrige interessegrupper. Det forventes at selskapets ansatte etterlever selskapets retningslinjer knyttet til bærekraft i sitt daglige virke. En evaluering av dette er en integrert del av vurderingene knyttet til variabel godtgjørelse.

– Bærekraftig for ansatte og samfunn

Bærekraft i en kvalitetsorientert investeringsfilosofi

Miljøansvar, sosialt ansvar og god selskapsstyring (ESG) er naturlig knyttet til Industrifinans sin kvalitetsorienterte investeringsfilosofi. Vi søker å finne forvaltere som investerer i selskaper med bærekraftige forretningsmodeller. I våre investeringsbeslutninger integrerer vi ESG ved at vi analyserer og har en dialog med forvalterne hva angår ESG i bred forstand.

I våre møter med forvaltere får vi løpende oppdatering på deres arbeid innen ESG. I tillegg krever vi full åpenhet om forvalternes porteføljer. Som forvalter av våre kunders kapital anser vi det som viktig å vite hva kundene eier. Vi benytter MSCI ESG, Bloomberg og andre analyseverktøy til å gjøre full gjennomlysning av porteføljene på sektor- og selskapsnivå. Dermed kan vi også foreta vurderinger av porteføljenes ESG-profil.

– Kvalitetsorientert investeringsfilosofi

Vi arbeider også aktivt med overvåkning av fondenes bærekraftsrisiko, slik at vi best mulig kan forstå risikoene og videreformidle disse til våre kunder. Dersom kunden opplever at bærekraftsrisikoen er for stor, vil vi unnlate å investere i disse fondene og revurdere fondsseleksjonen for denne kunden.

Vi oppfordrer forvaltere til å signere FNs prinsipper for ansvarlige investeringer dersom de ikke allerede har gjort det. I tillegg har vi et bevisst forhold til hvilke fond som velger å følge de etiske vurderinger som Etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) kommer frem til.

Vi tror at bevissthet rundt ESG vil bidra til god verdiskapning i selskapene over tid. Manglende bevissthet rundt miljø og sosialt ansvar er ikke nødvendigvis en kostnad på helt kort sikt, men vil kunne representere skjulte forpliktelser som svekker omdømme og trygghet for framtidig inntjening. Vi ønsker at forvalter følger anbefalingen til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) eller tilsvarende internasjonale standarder. Et viktig fokus innen aktivt eierskap innebærer å delta på generalforsamling og stemme for de aksjene fondet eier.

Kundespesifikk tilnærming til bærekraft

Vi har stor respekt for våre kunder og legger først og fremst vekt på å forstå kundenes verdier og mål. Vi søker å være en god diskusjonspartner og kan tilpasse kundenes porteføljer etter hvilke ESG-kriterier som kunden legger til grunn for forvaltningen. Vi kan også hjelpe våre kunder med å bestemme hvilken tilnærming til bærekraft som best passer med deres overbevisning. I samarbeid med den enkelte kunde kan vi med våre verktøy, analyse og transparens, skreddersy en ESG-løsning etter kundens ønsker og behov.

Negative bærekrafts-konsekvenser

Vi tilpasser forvaltningen i henhold til kundens preferanser, slik at vesentlige negative konsekvenser av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer vil kunne hensyntas for de porteføljene der kunden ønsker det. Retningslinjer og prosesser som anvendes i disse vurderingene defineres i samråd med våre kunder. Vi benytter data fra fondsforvaltere og tredjepartsleverandører av bærekrafts-relatert informasjon for å rapportere på de indikatorene som er relevante for å måle om produktet fremmer bærekraftskarakteristikker eller oppfyller bærekraftsmål.

Industrifinans har foreløpig valgt å ikke hensynta de viktigste negative konsekvensene av investeringsbeslutninger på bærekraftsfaktorer på foretaksnivå. Vi forvalter diskresjonære porteføljer og har kunder med ulike bærekraftspreferanser. Negative bærekraftskonsekvenser er ikke nødvendigvis relevant for alle kundeporteføljer under vår forvaltning.

Industrifinans vil lage en kvartalsvis bærekrafts-rapport for fondsseleksjonen. I våre fondsnotater gir vi også kunder informasjon om hvordan underliggende fond hensyntar de viktigste negative bærekraftskonsekvensene, herunder hvorvidt ulike forvaltere benytter seg av ekskluderinger og aktivt eierskap.

Søker å være løpende oppdatert

Vi søker å være løpende oppdatert på beste internasjonale praksis og følger utviklingen i anbefalinger og standardutvikling. Sentrale retningslinjer er FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), FNs Global Compact og FNs bærekraftsmål.

Offentliggjøringsforordningen (SFDR)

Loven om bærekraftig finans omfatter Offentliggjøringsforordningen og Taksonomiforordningen. Offentliggjøringsforordningen, eller Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) på engelsk, er et nytt sett av bærekraftsregler i EU. SFDR vil bidra til å kanalisere kapitalstrømmer mot bærekraftige investeringer ved å øke åpenhet rundt bærekraft for fond og andre finansielle produkter. Investorer kan foreta en mer effektiv sammenligning av fond og andre finansielle produkter blant annet ved at regelverket definerer begrepet «bærekraftig investering» og harmoniserer rapportering. SFDR øker informasjonen som er tilgjengelig om hvordan bærekraftsrisiko er integrert i investeringsvurderingene.

SFDR stiller krav til rapportering både for Industrifinans Kapitalforvaltning og porteføljene vi yter investeringstjenester for. Regelverket introduserer blant annet tre klassifiseringskategorier med respektive rapporteringskrav som beskrevet i SFDR artikkel 6, 8, og 9. For en fondsforvalter betyr dette at de må klassifisere sine fond i henhold til artikkel 6, 8, eller 9 og oppfylle de tilhørende rapporteringskravene:

Artikkel 9: 
Fond som opplyser å ha bærekraftige investeringer som formål, er underlagt rapporteringskravene som beskrevet i SFDR artikkel 9. Disse fondene er ofte kalt «Artikkel 9 fond» eller «mørkegrønne fond».

Artikkel 8: 
Fond som opplyser at de fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper og investerer i selskaper med god selskapsstyring, er underlagt rapporteringskravene som beskrevet i SFDR artikkel 8. Disse fondene blir ofte kalt «Artikkel 8 fond» eller «lysegrønne fond».

Artikkel 6:
Fond som ikke opplyser at de fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper og ikke har bærekraftige investeringer som formål, blir klassifisert som artikkel 6 fond. Disse fondene er underlagt mer begrensede rapporteringskrav. Disse fondene blir ofte kalt «Artikkel 6 fond» eller «Andre fond».