a
M

Besøksadresse:
Oscars gt. 30,
0352 Oslo

Postadresse:
Postboks 1735 Vika,
0121 Oslo

Tlf: (+47) 22 94 16 00
Fax: (+47) 22 94 16 01
E-post: post@industrifinans.no

a

Bærekraft

Tillit skapes gjennom mennesker og prestasjoner. Denne tilliten skapes i en ramme av en bærekraftig forretningsmodell med fokus på å være personlig, inspirerende, transparent og langsiktig.

 

  • Vår virksomhet skal være bærekraftig for ansatte og samfunn.
  • Bærekraft er naturlig knyttet til vår kvalitetsorienterte investeringsfilosofi.
  • Vi skreddersyr kundespesifikke tilnærminger til bærekraft i investeringsporteføljen.

Bærekraft for kunder, ansatte og samfunn

Industrifinans ønsker å tilby produkter og tjenester som er hensiktsmessige og verdiskapende for våre kunder i et langsiktig perspektiv.
Menneskene hos Industrifinans er selskapets viktigste ressurs. Vi søker å være en god arbeidsgiver ved å legge til rette for gode arbeidsforhold. Industrifinans ønsker at alle ansatte skal ha de beste forutsetningene for å lykkes og trives i selskapet. I tillegg jobber vi for å oppnå en god balanse i kjønn og alder på alle nivåer i selskapet.
Industrifinans støtter aktivt bærekraftige og samfunnsnyttige formål. Hvert år gir vi julegave til en veldedig organisasjon som vi ønsker å støtte. I tillegg deler vi årlig ut stipend til et idrettstalent i forbindelse med Bislett Games.

– Bærekraftig for ansatte og samfunn

Bærekraft i en kvalitetsorientert investeringsfilosofi

Miljøansvar, sosialt ansvar og god selskapsstyring (ESG) er naturlig knyttet til Industrifinans sin kvalitetsorienterte investeringsfilosofi. Vi søker å finne forvaltere som investerer i selskaper med bærekraftige forretningsmodeller. I vår forvalterseleksjonsprosess analyserer vi og har en dialog med forvalterne hva angår ESG i bred forstand.
I våre møter med forvaltere får vi løpende oppdatering på deres arbeid innen ESG. I tillegg krever vi full åpenhet om forvalternes porteføljer. Som forvalter av andres kapital anser vi det som helt nødvendig å vite hva investor eier. Vi benytter MSCI ESG, Bloomberg og andre analyseverktøy til å gjøre full gjennomlysning av porteføljene på sektor- og selskapsnivå. Dermed kan vi også foreta vurderinger av porteføljenes ESG-profil.

– Kvalitetsorientert investeringsfilosofi

Vi oppfordrer forvaltere til å signere FNs prinsipper for ansvarlige investeringer dersom de ikke allerede har gjort det. I tillegg har vi et bevisst forhold til hvilke fond som velger å følge de etiske vurderinger som Etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland (SPU) kommer frem til.

Vi tror at bevissthet rundt ESG vil bidra til god verdiskapning i selskapene over tid. Manglende bevissthet rundt miljø og sosialt ansvar er ikke nødvendigvis en kostnad på helt kort sikt, men vil kunne representere skjulte forpliktelser som svekker omdømme og trygghet for framtidig inntjening. Vi ønsker at forvalter følger anbefalingen til Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) eller tilsvarende internasjonale standarder. Et viktig fokus innen aktivt eierskap innebærer å delta på generalforsamling og stemme for de aksjene fondet eier.

Kundespesifikk tilnærming til bærekraft

Vi har stor respekt for våre kunder og legger først og fremst vekt på å forstå kundenes verdier og mål. Vi søker å være en god diskusjonspartner og kan tilpasse kundenes porteføljer etter hvilke ESG-kriterier som kunden legger til grunn for forvaltningen. Vi kan også hjelpe våre kunder med å bestemme hvilken tilnærming til bærekraft som best passer med deres overbevisning. I samarbeid med den enkelte kunde kan vi med våre verktøy, analyse og transparens, skreddersy en ESG-løsning etter kundens ønsker og behov.

Søker å være løpende oppdatert

Vi søker å være løpende oppdatert på beste internasjonale praksis og følger utviklingen i anbefalinger og standardutvikling. Sentrale retningslinjer er FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), FNs Global Compact og FNs bærekraftsmål.